Πολιτική Απορρήτου / Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτική Απορρήτου

Ακολούθως διατυπώνεται η πολιτική του fshome.gr όσον αφορά το απόρρητο των λαμβανόμενων πληροφοριών. Το fshome.gr διατηρεί κάθε στιγμή το δικαίωμα να τροποποιήσει την πολιτική της κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δημοσιοποιώντας τις αλλαγές στους χρήστες μέσω του site.

Συλλογή πληροφοριών | INFO COLLECTION

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αφορούν:

  • τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail), όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω διαδικτύου
  • τα στοιχεία που υποβάλλετε στις φόρμες διάγνωσης (διευθύνσεις, τηλέφωνα, επάγγελμα, ηλικία, φωτογραφίες κλπ)

Προστασία προσωπικών δεδομένων | PRIVACY POLICY

Το fshome.gr καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες στο να διατηρήσει τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία, η ακεραιότητα και το απόρρητο των δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών που έχετε παραχωρήσει. Τα μέτρα και οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση δεδομένων κατά τη μετάδοση τους, ισχυρούς μηχανισμούς πιστοποίησης ταυτότητας και το διαχωρισμό μηχανών και δεδομένων για την εξασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων. Παρόλο που αυτά τα συστήματα και οι διαδικασίες μειώνουν τον κίνδυνο παραβίασης δεδομένων, ωστόσο, δεν παρέχουν απόλυτη προστασία. Ως εκ τούτου, το fshome.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η υπηρεσία μας θα παρέχει την απόλυτη προστασία στις πληροφορίες που αποθηκεύονται σε αυτήν, από τυχόν σφάλματα, δυσλειτουργίες, παράνομες επεμβάσεις ή μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις και από άλλους κινδύνους που αφορούν την παραβίαση πληροφοριών, ούτε εξασφαλίζει ότι οι ιδιωτικές επικοινωνίες σας μέσω των υπηρεσιών μας θα παραμείνουν απόρρητες.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 

Επικοινωνία μέσω e-mail

Αν επιθυμείτε να δηλώσετε λιγότερα στοιχεία, μπορείτε να αποστείλετε τη Φόρμα Επικοινωνίας με τα δεδομένα που θεωρείτε εσείς σημαντικά. Εάν επιθυμείτε να λάβετε απάντηση σε διαφορετικό e-mail από το δικό σας, παρακαλούμε να το αναφέρετε.

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα παραπάνω ή επιθυμείτε κάποια περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@fshome.gr.